กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา


นางกิติญา  เนิดน้อย

ครู คศ.3


นางสาวชลิสา  ชำนาญวารี

ครู คศ.1


นางสาวกัลยา  ทองโชติ

ครู คศ.1


นายนันทกรณ์  หนูดี

ครูผู้ช่วย