กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นางสาวกัลยา  ทองโชติ

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวชลิสา  ชำนาญวารี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายนันทกรณ์  หนูดี

ตำแหน่ง ครู