กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      

นางสาวรังษิยา   ชูขันธ์

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ

ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายเอกนรินทร์  ชั่งจัตตุรัตน์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์     ยิ้มแย้ม

ตำแหน่ง ครู

นายกมลาสน์ แสนเสนาะ

ครูอัตราจ้าง