กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      

นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายเอกนรินทร์  ชั่งจัตตุรัตน์

 ครู คศ.1


นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ

ครู คศ.2


นางสาวรังษิยา  ชูขันธ์

 ครู คศ.1


ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม

ครู คศ.1


นายศิวาวุฒิ  รัตนะ

ครู คศ.1