กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวนงนุช  ภิญโญทรัพย์

 ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ

นางสาวรุ่งทิวา  วงค์ษา

 ตำแหน่ง  ครู

นางสาวปานตะวัน

 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย