กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวรุ่งทิวา  วงค์ษา

 ตำแหน่ง  ครู

นางสาวปานตะวัน

 ตำแหน่ง ครู

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Thai TH