กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวนงนุช  ภิญโญทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม

ครู คศ.3


นางสาวพรศรี  เจริญวัย

ครู คศ.3

 

นางสาวสุภาพร  บุญศิริ

ครู คศ.2

นางสาวรุ่งทิวา  วงค์ษา

ครูผู้ช่วย

นางสาวปานตะวัน

ครูผู้ช่วย