กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาวขวัญหล้า  เกตุฉิม

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม

ครู คศ.3


นางสาวพรศรี  เจริญวัย

ครู คศ.3


นายทวีทรัพย์  รสานนท์

ครู คศ.2

 

นางสาวสุภาพร  บุญศิริ

ครู คศ.2


นางสาวนัยนา  จูรัตน์ศักดิ์เจริญ

ครู คศ.2

 

นายอาคม  แผ่แก้วมณี

ครู คศ.2

นางสาวรัศมี  กุลสุวรรณ

ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา  คงทน

ครูผู้ช่วย

นางสาวนงนุช  ภิญโญทรัพย์

ครูผู้ช่วย

 

นางสาวรุ่งทิวา  วงค์ษา

ครูผู้ช่วย

นายอรรถพล  ภูทอง

ครูผู้ช่วย