กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวณัฐรินีย์  สมนึก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นางสาววานิดา  เสน่หา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล

ตำแหน่ง ครู 

นายอนุศักดิ์  ติรสถิตย์

ตำแหน่ง ครู 

นางสาวภรณี   สืบเครือ

ตำแหน่ง ครู 

นางสาววิมลมาศ     ฟูบินทร์ 

ตำแหน่ง ครู

 

นายสมานชัย   ริดจันดี

ตำแหน่ง ครู

นายปรัชญานันท์     พันธเสน

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุภาวดี   พงประสิทธิ์

ตำแหน่ง ครู

นายอรรถกิตติ์  มีเงิน

ครูอัตราจ้าง

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Thai TH