กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ


นางสาววานิดา  เสน่หา

ครู คศ.1


นางสาวณัฐรินีย์   สมนึก

ครู คศ.1


นางสาวนันทวรรณ  บุญวัฒน์

ครู คศ.1


นายอนุศักดิ์  ติรสถิตย์

ครู คศ.1


นางสาวภรณี  สืบเครือ

ครู คศ.1


นางสาววิมลมาศ   ฟูบินทร์

ครู คศ.1


นายสมานชัย  ริดจันดี

ครู คศ.1


นายปรัชญานันท์  พันธเสน

ครู คศ.1


นางสาวสุภาวดี  พงประสิทธิ์

ครูผู้ช่วย