กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวอมรา  ขอดสันเทียะ

ครู คศ.2


นางสาวเกศินี  เที่ยงชุดติ

ครู คศ.1


นายรังสรรค์  สมอารีย์

 ครู คศ.1


นางสาวปนัดดา  หงษ์ทอง

ครู คศ.1


นางสาวรัชนี  คตกฤษณ์

ครู คศ.2


นายเชาว์วัฒน์  ดีดอม

ครูผู้ช่วย


นางสาวนันทิดา  กรับทอง

ครูผู้ช่วย