กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอุดมชัย  ไพศรี

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวอมรา  ขอดสันเทียะ

ครู คศ.2


นายอำพล  แป้นแสง

ครู คศ.2


นางสาวเกศินี  เที่ยงชุดติ

ครู คศ.1


นายรังสรรค์  สมอารีย์

 ครู คศ.1


นางสาวปนัดดา  หงษ์ทอง

ครู คศ.1


นางสาวรัชนี  คตกฤษณ์

ครู คศ.2


นายเชาว์วัฒน์  ดีดอม

ครูผู้ช่วย


นางสาวนันทิดา  กรับทอง

ครูผู้ช่วย