กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปนัดดา หงษ์ทอง

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นางสาวอมรา  ขอดสันเทียะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกศินี  เที่ยงชุดติ 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวรัชนี  คตกฤษณ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายเชาว์วัฒน์  ดีดอม

ตำแหน่ง ครู 

นางสาวนันทิดา  กรับทอง

ตำแหน่ง ครู

นางสาวมาลินี  ศรีไชยแสง

ตำแหน่ง ครู

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Thai TH