กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอิทธิกร  ภู่สาระ

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายสรณ  ปัทมพรหม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางจิตติมา  ยศเรืองสา

ตำแหน่ง ครู 

นางสาวชลธิรา  เมืองใจ

ตำแหน่ง ครู 

นางสาวอรนุช  เทพอัครพงศ์

ตำแหน่ง ครู 

นายชวลิต  สิงห์โต

ตำแหน่ง ครู

นายฑนันชัย  คชเคลื่อน

ตำแหน่ง ครู

นางสาววราภรณ์   แซ่ตัน

ตำแหน่ง ครู

นางสาวกมลนัทธ์  แกล้วทนงค์

ตำแหน่ง ครู

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Thai TH