กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศศิลัดดา  มีจังหาร

 ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์

ครู คศ.1


นายอิทธิกร  ภู่สาระ

ครู คศ.1


นางสาวอภิญญา  มีสุข

ครู คศ.1

นางสาวชลธิรา  เมืองใจ

ครู คศ.1

นางจิตติมา  ยศเรืองสา

ครู คศ.1


นางสาวอรนุช  เทพอัครพงศ์

ครู คศ.1

นายชวลิต  สิงห์โต

ครู คศ.1


นายสรณ  ปัทมพรหม

ครู คศ.1


นางสาววราภรณ์   แซ่ตัน

ครูผู้ช่วย


นายฑนันชัย  คชเคลื่อน

ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลนัทธ์  แกล้วทนงค์

 ครูผู้ช่วย