กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิไลวรรณ   บุญเพิ่ม

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นางสาวกนกวรรณ    พิมพ์ศรวงษ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาววราลักษณ์    จันทร์ลอย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวสุอาภา   กระปุกทอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายธนกฤต  พิมพ์ทอง

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุภาวรรณ     ลืนภูเขียว

ตำแหน่ง ครู

นางสาวพิมพ์พิชชา   ผลทิพย์

ตำแหน่ง ครู

นายเปรมณัช    สถิตย์มั่นวิวัฒน์

ตำแหน่ง ครู