กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิไลวรรณ   บุญเพิ่ม

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นางสาวกนกวรรณ    พิมพ์ศรวงษ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุอาภา   กระปุกทอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายธนกฤต  พิมพ์ทอง

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุภาวรรณ     ลืนภูเขียว

ตำแหน่ง ครู

นายเปรมณัช    สถิตย์มั่นวิวัฒน์

ตำแหน่ง ครู