กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายธนกฤต  พิมพ์ทอง

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์ศรวงษ์

ครู คศ.2


นางพัทธ์ธีรา  พงษ์สัตยา

ครู คศ.2


นางสาววราลักษณ์  จันทร์ลอย

ครู คศ.1


นางสาวชุลีพร  รื่นเริง

ครู คศ.1


นางสาวสุอาภา  กระปุกทอง

ครู คศ.1


นางสาวธีรนุช  วารีรักษ์

ครู คศ.1


นางสาวสุภาวรรณ  ลืนภูเขียว

ครู 


นายอรรถพล  หวานทรัพย์

ครู คศ.1


นางสาวมาริษา  ผิวคำ

ครูผู้ช่วย


นางสาวพิมพ์พิชชา  ผลทิพย์

ครูผู้ช่วย


นายเปรมณัช  สถิตย์มั่นวิวัฒน์

ครูผู้ช่วย


นางสาววิไลวรรณ  บุญเพิ่ม

ครูผู้ช่วย