กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิไลวรรณ   บุญเพิ่ม

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นางสาวกนกวรรณ    พิมพ์ศรวงษ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุอาภา   กระปุกทอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายเปรมณัช    สถิตย์มั่นวิวัฒย์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวศรัญญา โพธิกุดไสย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวนลพรรณ สุพรรณพานิชย์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Thai TH