กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกณิการ์  พัฒรากุล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นายประภัส  ผลหมู่

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสมศรี  คงสุวรรณ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรศรี  เจริญวัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายสุรจักริ์  แก้วม่วง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวอโนชา  อุทุมสกุลรัตน์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวขวัญหล้า  เกตุฉิม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางกนกวรรณ  แก้วม่วง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวชุติมา   รอดสุด

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายศิริชัย  พงษ์พฤษพรรณ์

ตำแหน่ง ครู 

นางสาวหทัยรัตน์   มะโต

ตำแหน่ง ครู 

นายวารุต  ขำเจริญ

ตำแหน่ง ครู 

นายชูเกียรติ  นิลโคตร

ตำแหน่ง ครู 

นางสาวรัศมี  กุลสุวรรณ

ตำแหน่ง ครู 

นางสาวกาญจนา  คงทน

ตำแหน่ง ครู 

นายอรรถพล  ภูทอง

ตำแหน่ง ครู