กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายสุรจักริ์  แก้วม่วง

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสมศรี  คงสุวรรณ

ครู คศ.3


นายประภัส  ผลหมู่

ครู คศ.3


นางกนกวรรณ  แก้วม่วง

ครู คศ.2


นางกณิการ์  พัฒรากุล

ครู คศ.2


นางสาวอโนชา  อุทุมสกุลรัตน์

ครู คศ.2


นางสาวชุติมา   รอดสุด

ครู คศ.2


นายศิริชัย  พงษ์พฤษพรรณ์

ครู คศ.1


นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร

ครู คศ.2


นายทวี   ม่วงมนตรี

ครู คศ.1


นายวารุต  ขำเจริญ

ครูผู้ช่วย


นางสาวหทัยรัตน์   เจริญหลิ่วค้ำฟ้า

ครูผู้ช่วย


นายชูเกียรติ  นิลโคตร

ครูผู้ช่วย