คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

 
นางวันวิศาข์  ผลหมู่
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
 
นางรพีพร  คำบุญมา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
 
นางสาวเบญจรัตน์  สิงหาโคตร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม