คณะผู้บริหาร

 

นายจงจัด  จันทบ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
 
นางวันวิศาข์  ผลหมู่
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม