ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน
(ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้น เพศ รวม   จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง
ม. 1 171 146 317 10
ม. 2 183 1467 340 10
ม. 3 182 139 321 10
รวม 536 452 988 30
ม. 4 94 104 198 6
ม. 5 94 97 191 7
ม. 6 77 102 179 7
รวม 265 303 568 20
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 801 755 1556 50