ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายพงษ์ แสงทอง

ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :

นายเตื่อม ตุงคะนาค

ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :

นายไพบูลย์ วิสุตกุล

ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :

นายถิ่น รัติกนก

ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :

นางอนงค์ คงคาเพ็ชร

ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :

นางสาวรัญจวน อินทรกำแหง

ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :

นางจงกล วิทยาธิกรณศักดิ์

ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :

นางดุษณี แก้วกำเนิด

ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :

นางลออศรี ชุมวรชาติ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :

นางประพัทธ์ ยุทธสารประสิทธิ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :

นายสุชาติ ไชยมะโน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :

นายสุธน จุลโมกข์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :

นายจงอาง กล้องเจริญ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :

นายพนัส พัฒนรัฐ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :

นายสายัณห์ รุ่งป่าศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :

นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :

ว่าที่ร้อยตรี สุวิทย์ สรณารักษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :

นายจักรพงษ์ เร่งฐาปนกุล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :

นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พ.ย. 2557 - 7 พ.ย. 2559

ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พ.ย. 2559 - 2561

นายจงจัด จันทบ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 มกราคม 2562 - ปัจจุบัน

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Thai TH