วัสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

          โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม มุ่งพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

1) จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3) การบริหารจัดการสถานศึกษา

4) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม ธำรงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 เป้าประสงค์ (Goal)

1) ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานนักเรียนโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 10 ข้อ ได้แก่ ทดแทนบุญคุณบิดา               มารดา มาโรงเรียนเช้า เข้าห้องเรียนเสมอ พบเจอครูเคารพ คบหาเพื่อนดี สามัคคีหมู่คณะ ละเลิกสิ่งชั่ว                 ประพฤติตัวดี มีน้ำใจ ให้เกียรติกัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมไทย

3) ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

4) ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติด อบายมุข และ           โรคเอดส์

5) ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตผลงานสร้างสรรค์         และร่วมกันรับผิดชอบสังคม

6) ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาตาม               ศักยภาพ

7) ครูและบุคลากรมีความรู้และจริยธรรม มีศักยภาพในหน้าที่ของตน

8) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้

9) สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

10) มีการประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นๆที่           เกี่ยวข้อง เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการพัฒนาโรงเรียน

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Thai TH