สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียสุวรรณารามวิทยาคม

:  ภาพจำลองหน้าบันโบสถ์วัดสุวรรณาราม  รูปพระนารายณ์ทรงครุฑ

 ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกสุพรรณิการ์