ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

 ที่ตั้งของโรงเรียน

       โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ตั้งอยู่ที่  512 / 1  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย   กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์   10700   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 1

          การติดต่อ         โทรศัพท์  0-2424-1671

โทรสาร   0-2433-4550

e-mail: suwan_sch46@hotmail .com

website: www.suwan.ac.th

อักษรย่อ                        :  ส.ณ.

        ปรัชญาของโรงเรียน  :  เรียนดี กีฬาเด่น เน้นกิจกรรม คุณธรรมเป็นเลิศ

 คติพจน์                        : อตตนา  โจทยต ตานํ    -จงเตือนตนด้วยตนเอง-

 คำขวัญ                        : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นกิจกรรม คุณธรรมเป็นเลิศ

 สีประจำโรงเรียน        : ฟ้า – แดง    หมายถึง คุณธรรม และความสามัคคี

 อัตลักษณ์                    :  คนดี ศรีสุวรรณ (เรียนดี กีฬาเด่น เน้นกิจกรรม คุณธรรมเป็นเลิศ)

         เอกลักษณ์                  :  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจกิจกรรม สัมพันธ์ชุมชน

 ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2494 มีนักเรียน 34 คน ครู 1 คน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนวัดชิโนรสวิทยาลัย  โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนชิโนรสหน่วยวัด  สุวรรณาราม โดยมีอาจารย์สมพงษ์  แสงทอง เป็นผู้ดำเนินการหน่วย ต่อมาในปี พ.ศ.2495 ได้ย้ายมาอยู่ในพื้นที่ของ   วัดสุวรรณารามฯ   โดยกรมฯ  ขอเช่าพื้นที่จำนวน 8 ไร่ เพื่อสร้างโรงเรียน และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดสุวรรณารามเป็นโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 ทั้งนี้เพราะชื่อไปซ้ำกับโรงเรียนประถมศึกษา

          โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมเป็นโรงเรียนสหศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2494 เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2494 โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 34 คน ไปฝากเรียนที่โรงเรียนวัดชิโนรส ใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดชิโนรส หน่วยวัดสุวรรณาราม 18 กุมภาพันธ์ 2495 ย้ายมาอยู่ที่อาคารชั่วคราวในเนื้อที่ของวัดสุวรรณารามราชวรวิหารจำนวน 7 ไร่ 3 งาน 27 กุมภาพันธ์ 2496 เริ่มสร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรกเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ปีการศึกษา 2499 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนโครงการทดลองและปรับปรุงโรงเรียน มัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา ระยะโครงการ 12 ปี 19 กุมภาพันธ์ 2501 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดสุวรรณารามเป็นโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ปีการศึกษา 2506 เริ่มโครงการแนะแนวโรงเรียนและได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการริเริ่มบริการแนะแนวของกระทรวงศึกษาธิการ    ปีการศึกษา 2511 สิ้นสุดโครงการทดลองและปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมมีผลการประเมินโครงการเป็นอันดับที่ 1 ปีการศึกษา 2513 ได้ขอเข้าร่วมใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมแบบประสม ปีการศึกษา 2523 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร     ปีการศึกษา 2523 และ 2526 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีเด่นได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา  ปีการศึกษา 2524 – 2527 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา  ปีการศึกษา 2544ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกียรติคุณโรงเรียน

        – ปีการศึกษา 2499 ได้รับการเลือก เป็นโรงเรียนโครงการทดลอง และปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา โครงการนี้เป็นโครงการ 12 ปี

           – ปีการศึกษา 2513 โรงเรียนได้รับคัดเลือก ให้ร่วมโครงการใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมแบบประสม (คมส.)

          – ปีการศึกษา 2523 ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ

          – ปีการศึกษา 2524 – 2526  ได้รับรางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา

          – ปีการศึกษา 2526 ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ

          – ปีการศึกษา 2527 ได้รับรางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น  ของกรมสามัญศึกษา

          – ปีการศึกษา 2527 ได้รับรางวัลจริยธรรม คุณธรรมดีเด่น  ของกรมสามัญศึกษา

          – ปีการศึกษา 2527  ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นและบรรณารักษ์ดีเด่นจากสมาคม

            ห้องสมุดแห่งประเทศไทย

          – ปีการศึกษา 2544  ได้รับรางวัลชมเชยห้องศูนย์วิชาภาษาไทยดีเด่น

             กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

          – ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษา      ขั้นพื้นฐาน

         – ปีการศึกษา 2545-2548 ได้รับรางวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่นของธนาคารออมสินแห่งประเทศไทย

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Thai TH