เกี่ยวกับโรงเรียน

ภาพรวมของโรงเรียน (School Profile)

  ประวัติของโรงเรียนโดยย่อ

        โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมเป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2494 เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2494 โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  34 คน ไปฝากเรียนที่โรงเรียนวัดชิโนรส ใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดชิโนรส หน่วยวัดสุวรรณาราม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2494 ย้ายมาอยู่ที่อาคารชั่วคราวในเนื้อที่ของวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหารจำนวน 7 ไร่ 3 งาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2496 เริ่มสร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรกเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ปีการศึกษา 2499 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนโครงการทดลองและปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา ระยะโครงการ 12 ปี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2501 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดสุวรรณารามเป็นโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ปีการศึกษา 2506 เริ่มโครงการแนะแนวโรงเรียนและได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการริเริ่มบริการแนะแนวของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2511 สิ้นสุดโครงการทดลองและปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมมีผลการประเมินโครงการเป็นอันดับที่ 1 ปีการศึกษา 2513 ได้ขอเข้าร่วมใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมแบบประสม ปีการศึกษา 2523 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2523 และ 2526 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2524 – 2527 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2544 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นนำร่องโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และในปีการศึกษา 2560 ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับองค์กร ScQA (School Quality Awards)

 

 ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานศึกษา                    :  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

สถานที่ตั้งโรงเรียน      :  เลขที่ 512/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700

พื้นที่โรงเรียน           :  7 ไร่ 3 งาน

โทรศัพท์                :  ประชาสัมพันธ์            0-2424-1671

โทรสาร                  :  กลุ่มบริหารทั่วไป          0-2435-0262

Websitte               :  www.suwan.ac.th

ขนาด ประเภท สังกัด  :  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทสหศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตราสัญลักษณ์                :  ภาพจำลองหน้าบันโบสถ์วัดสุวรรณาราม รูปพระนารายณ์ทรงครุฑ

อักษรย่อ                         :  ส.ณ.

ปรัชญาของโรงเรียน      :  เรียนดี กีฬาเด่น เน้นกิจกรรม คุณธรรมเป็นเลิศ

คติธรรมประจำโรงเรียน  :  อตฺตนา โจทยตฺตานํ  จงเตือนตนด้วยตนเอง

คำขวัญ                           :  เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นกิจกรรม  คุณธรรมเป็นเลิศ

สีประจำโรงเรียน             :  ฟ้า-แดง   หมายถึง   คุณธรรมและความสามัคคี

ดอกไม้ประจำโรงเรียน   :  ดอกสุพรรณิการ์

การคมนาคม – ขนส่ง     :  ทางรถยนต์ มีรถประจำทางผ่านโรงเรียน ถนนจรัญสนิทวงศ์ คือ

สาย 40  42  56  57  68  108  171  509  542

: ทางเรือ อยู่ใกล้ท่าช้าง ท่าเตียน มีเรือด่วนเจ้าพระยาและเรือข้ามฟาก มายังท่าวังหลัง

อัตลักษณ์                   :  คนดี ศรีสุวรรณ (เรียนดี กีฬาเด่น เน้นกิจกรรม คุณธรรมเป็นเลิศ)

เอกลักษณ์                  :  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจกิจกรรม สัมพันธ์ชุมชน

เขตพื้นที่บริการ          :  เขตบางกอกน้อย – แขวงศิริราช  แขวงบางขุนศรี  แขวงบางขุนนนท์

แขวงบ้านช่างหล่อ  แขวงอรุณอมรินทร์

: เขตตลิ่งชัน – แขวงคลองชักพระ  แขวงตลิ่งชัน  แขวงบางเชือกหนัง                                                                                                     แขวงบางพรม  แขวงบางระมาด แขวงฉิมพลี

 : เขตบางพลัด – แขวงบางบำหรุ  แขวงบางยี่ขัน

เขตบางกอกใหญ่ – แขวงวัดท่าพระ

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Thai TH