เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบเพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (GIFTED EDUCATION PROGRAM) ปีการศึกษา 2565