เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบเพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (GIFTED Education Programing) ปีการศึกษา 2565