ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (GIFTED Education Program) ปีการศึกษา 2565