ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019