เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิการยน 2564 เป็นต้นไป ฉบับที่ 2