ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิยาคม เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชืื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564