2564-05-29-มอบตัว ม.1

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง รับมอบตัว รับเงินบำรุงการศึกษา เงินสมาคมฯ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ บริเวณ โดม 1 และโดม 2 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 โดยปฏิบัติตามนโยบาย
และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)