เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)