ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบเพิ่มเติม) ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิชาการ (GIFTED Education Program) ปีการศึกษา 2564