ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)