2564-9-3 เลือกตั้งประธานนักเรียน64

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ในวันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564