2564-3-4ติวonetม6

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมดำเนินการเตรียมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และ ๑ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๔