ตารางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)