ประชาสัมพันธ์การปักชุดเครื่องแบบและตัวอย่างการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม