ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ