ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)

     ด้วยโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอใบรับสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓๒ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่่ ๒๓ มกราคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม www.suwan.ac.th