ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมชมงานและประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ

          ด้วยโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กําหนดจัดกิจกรรมงานเปิดโลกอัจฉริยะตามโครงการพัฒนา
คนดีเพชรสุวรรณโดยจัดแสดงโครงงานนักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการและแนะแนวศึกษาต่อ ในวันศุกร์ที่
๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนจึงขอเชิญชวนท่านส่งนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงงานนักเรียนและ
เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหรือดาวน์โหลดได้ที่
http://www.suwan.ac.th โดยส่งใบสมัครภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร
หมายเลข ๐๒-๔๓๓-๓๗๕๓

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีและ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้