อบรมศึกษาดูงาน(พัฒนาบุคลากร)

อบรมศึกษาดูงาน(พัฒนาบุคลากร)

อบรมศึกษาดูงาน(พัฒนาบุคลากร) โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.๑ ณ จังหวัดชลบุรี วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๘ กันยายน ๒๕๖๒