กิจกรรม “สืบสาน สายใย หัวใจสีแดง(ภาคเช้า)”

กิจกรรม "สืบสาน สายใย หัวใจสีแดง(ภาคเช้า)"