การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting (ช่วงเช้า) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๒ , ๔ และ ๕

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(ช่วงเช้า)