ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

           ด้วยในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันคาบเกี่ยวระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์ – อาทิตย์ กับวันหยุดทางพระพุทธศาสนา คือวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นวันอาสาฬหบูชา วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นวันเข้าพรรษา และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้นักเรียนได้มีโอกาสไปทำบุญในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จึงให้ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๑ วัน โดยให้ถือว่าวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนไปก่อนหน้านี้ เป็นวันที่เปิดการเรียนการสอนทดแทน (ชดเชย) ของวันที่ปิดกรณีพิเศษดังกล่าว และให้เปิดเรียนในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Thai TH