Home

ประกาศ/คำสั่ง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิการยน 2564 เป็นต้นไป ฉบับที่ 2

admin ปิดความเห็น บน เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิการยน 2564 เป็นต้นไป ฉบับที่ 2

ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

admin ปิดความเห็น บน ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิยาคม เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชืื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

admin ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิยาคม เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชืื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอนครู 2/2564

admin ปิดความเห็น บน ตารางสอนครู 2/2564

ดาวน์โหลดที่นี่

ตารางนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

admin ปิดความเห็น บน ตารางนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

Click here

ประกาศรับเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการและเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรับเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการและเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ

Click here

ประกาศรับเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรับเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

Download

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสัญญาณ WiFi ของโรงเรียน

วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ IOS
วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ Android

วีดีทัศน์งานกิจกรรมต่าง ๆ

สังคมออนไลน์ในเครือโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม