Home

Previous
Next

ประกาศ/คำสั่ง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ขอเชิญท่านเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสร่วมบริจาค “ทุนการศึกษา” ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน

admin ปิดความเห็น บน ขอเชิญท่านเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสร่วมบริจาค “ทุนการศึกษา” ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน

ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (GIFTED Education Program) ปีการศึกษา 2565

admin ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (GIFTED Education Program) ปีการศึกษา 2565

มัธยมศึกษาปีที่ 1 Cl

ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

admin ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิการยน 2564 เป็นต้นไป ฉบับที่ 2

admin ปิดความเห็น บน เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิการยน 2564 เป็นต้นไป ฉบับที่ 2

ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

admin ปิดความเห็น บน ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิยาคม เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชืื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

admin ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิยาคม เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชืื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอนครู 2/2564

admin ปิดความเห็น บน ตารางสอนครู 2/2564

ดาวน์โหลดที่นี่

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสัญญาณ WiFi ของโรงเรียน

วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ IOS
วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ Android

วีดีทัศน์งานกิจกรรมต่าง ๆ

สังคมออนไลน์ในเครือโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม