Home

ประกาศ/คำสั่ง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ตารางเรียนออนไลน์ เริ่มใช้ 27 ก.ค.2564

admin ปิดความเห็น บน ตารางเรียนออนไลน์ เริ่มใช้ 27 ก.ค.2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2564

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2564

ภาระงานและคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน

admin ปิดความเห็น บน ภาระงานและคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน

ตารางเรียนนักเรียน (Online) ภาคเรียนที่ 1/2564

admin ปิดความเห็น บน ตารางเรียนนักเรียน (Online) ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่องรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

admin ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่องรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

admin ปิดความเห็น บน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

admin ปิดความเห็น บน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประกาศเลื่อนการรับเงินบำรุงการศึกษาคืน เนื่องจาก พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) เพื่อกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดที่ได้กำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 20 ก.ค. 64 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสัญญาณ WiFi ของโรงเรียน

วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ IOS
วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ Android

วีดีทัศน์งานกิจกรรมต่าง ๆ

สังคมออนไลน์ในเครือโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม