Home

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

2564-02-4 ส.ณ.ขอแสดงความยินดี

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ร่วมอำลาและแสดงความยินดีกับ นายศิวาวุฒิ รัตนะ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.กท 1 ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read More »

2564-3-4ติวonetม6

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมดำเนินการเตรียมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และ ๑ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

Read More »

2564-03-03-ตรวจสุขาภิบาล

สำนักงานเขตบางกอกน้อยดำเนินการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read More »

2564-03-03- หาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

นักเรียนที่ลงสมัครคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ดำเนินการหาเสียงก่อนการเลือกตั้ง ในวันที่ 1 และ 3 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read More »

2564-03-03-ยุวบรรณารักษ์

ศูนย์วิทยบริการโดยชุมนุมยุวบรรณารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (แฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด) ให้นักเรียนร่วมตอบคำถามและมอบของรางวัล ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read More »

ประกาศ/คำสั่ง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ๒๘ จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

admin ปิดความเห็น บน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ๒๘ จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ

ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓ มกราคม ๒๕๖๔

admin ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนสุวรรณ

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๑๕๖๓

admin ปิดความเห็น บน ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๑๕๖๓

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

admin ปิดความเห็น บน นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

นโยบายและแนวปฏิบัติใ

กําหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

admin ปิดความเห็น บน กําหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กําหนดการเปิด-ปิดภาค

ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสัญญาณ WiFi ของโรงเรียน

วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ IOS
วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ Android

วีดีทัศน์งานกิจกรรมต่าง ๆ

สังคมออนไลน์ในเครือโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม