Home

  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ๒๘ จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

admin ปิดความเห็น บน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ๒๘ จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ

ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓ มกราคม ๒๕๖๔

admin ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓ มกราคม ๒๕๖๔

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

admin ปิดความเห็น บน ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจิตอาสา

admin ปิดความเห็น บน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจิตอาสา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทยและศิลปะ (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทยและศิลปะ (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)

ประกาศ/คำสั่ง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ๒๘ จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

admin ปิดความเห็น บน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ๒๘ จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ

ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓ มกราคม ๒๕๖๔

admin ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนสุวรรณ

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๑๕๖๓

admin ปิดความเห็น บน ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๑๕๖๓

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

admin ปิดความเห็น บน นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

นโยบายและแนวปฏิบัติใ

กําหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

admin ปิดความเห็น บน กําหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กําหนดการเปิด-ปิดภาค

สารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสัญญาณ WiFi ของโรงเรียน

สังคมออนไลน์ในเครือโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

วีดีทัศน์งานกิจกรรมต่าง ๆ