การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting (ช่วงบ่าย) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ , ๓ และ ๖

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting (ช่วงบ่าย) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ , ๓ และ ๖