ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจุรีย์พร ด้วงชอุ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพรศรี เจริญวัย
ครู คศ.3

นายทวีทรัพย์ รสานนท์
ครู คศ.2

นางสาวสุภาพร บุญศิริ
ครู คศ.2

นางสาวนัยนา จูรัตน์ศักดิ์เจริญ
ครู คศ.2

นายอาคม แผ่แก้วมณี
ครู คศ.2

นางสาวพิสชา พ่วงศรี
ครู คศ.2

นายวันพิชิต ล่ามแขก
ครู คศ.1

นางสาวขวัญหล้า เกตุฉิม
ครู คศ.1

นายประพัฒน์ ทองขาว
ครูอัตราจ้าง

นายพนม บัวใหญ่รักษา
admim