ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุรจักริ์ แก้วม่วง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายประภัส ผลหมู่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสมศรี คงสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางกนกวรรณ แก้วม่วง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางกณิการ์ พัฒรากุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

อโนชา อุทุมสกุลรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวชุติมา รอดสุด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายศิริชัย พงษ์พฤษพรรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายธงวุฒิ จันทร์เพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายทวี ม่วงมนตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวภริตพร ตระกูลน้ำผึ้ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

วารุต ขำเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

หทัยรัตน์ เจริญหลิ่วค้ำฟ้า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5