ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศศิลัดดา มีจังหาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธีระ ลี้ศิริสรรพ์
ครู คศ.1

นายอิทธิกร ภู่สาระ

นางสาวอภิญญา มีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชลธิรา เมืองใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางจิตติมา ยศเรืองสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอรนุช เทพอัครพงศ์
ครู คศ.1

นายชวลิต สิงห์โต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6