ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายเฉลียว เฉื่อยไธสง

นายสท้าน สายท่าเสา

นางณัฐวิภา เฉื่อยไธสง

นายประเทือง สุวรรณวงษ์

นายสังข์เวียน รอดใจดี

นายฤทธิไกร จึงเฟื่องฟูศิลป์