ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอมรา ขอดสันเทียะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอำพล แป้นแสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวเกศินี เที่ยงชุดติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายอุดมชัย ไพศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นายรังสรรค์ สมอารีย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางพิมณิชา พรหมมานต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวปนัดดา หงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5