ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
รายการสินค้าที่จัดซื้อด้วยวิธี e-market
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.03 KB
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคากลางครุภัณฑ์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ทะเบียนคุมครุภัณฑ์และวัสดุคงทน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.47 KB