ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพ
โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพ
คู่มือการประเมินคุณภาพ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (สถานศึกษาประเมินตนเอง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.5 KB
แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.58 KB