ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
1. นายสุรชัย  อนุมาศ                           ประธานกรรมการ
2. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง                         รองประธานกรรมการ
3. นายปิยวัช   สีกันหา                          รองประธานกรรมการ
4. นางสาวชลิสา   ชำนาญวารี                 รองประธานกรรมการ
5. นายทวีทรัพย์   รสานนท์                    กรรมการ
6. นายพันธ์ศักดิ์   เกียรติสมกิจ               กรรมการ
7. นางสาวอภิญญา   มีสุข                      กรรมการ
8. นายสมานชัย   ริดจันดี                       กรรมการ
9. นางสาวฐมน   ม่วงนาพูล                     กรรมการ
10. นางสาวอุไรพร  แจ่มศรี                     กรรมการ
11. นางสาวขวัญหล้า   เกตุฉิม             กรรมการ
12. นางสาวชุลีพร   รื่นเริง                  กรรมการ
13.นางสาวนันทวรรณ  บุญวัฒน์           กรรมการ
14.นางสาวเบญญาภา  ธรรมรักษ์         กรรมการ
15. นายอนุศักดิ์   ติรสถิตย์                กรรมการ
16. นางสาวธีรนุช  วารีรักษ์                กรรมการ
17. นายอรรถพล   หวานทรัพย์           กรรมการ
18. นางสาวกัลยา  ทองโชติ               กรรมการ
19. นายปรัชญานันท์  พันธเสน           กรรมการ
20. นายอรรถกิตติ์  มีเงิน                  กรรมการ
21. นายวันเฉลิม  เนตรธานนท์           กรรมการ
22. นายกำธร   ผิวหอม                    กรรมการ
23. นายประวิทย์   บุญเผย                กรรมการ
24. นางสาวศศิลัดดา   มัจังหาร          กรรมการและเลขานุการ