ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ ( Mission )

1) ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทยและวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2) พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดี

4) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน

5) พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและจรรยาบรรณของครูและบุคลากร

6) พัฒนาสถานศึกษาด้วยการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ป้าประสงค์ (Goal)

1) ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานนักเรียนโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 10 ข้อ ได้แก่ ทดแทนบุญคุณบิดามารดา มาโรงเรียนเช้า เข้าห้องเรียนเสมอ พบเจอครูเคารพ คบหาเพื่อนดี สามัคคีหมู่คณะ ละเลิกสิ่งชั่ว ประพฤติตัวดี มีน้ำใจ ให้เกียรติกัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมไทย

3) ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

4) ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตผลงานสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบสังคม

5) ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติด อบายมุข และโรคเอดส์

6) ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาตามศักยภาพ

7) ครูและบุคลากรมีความรู้และจริยธรรม มีศักยภาพในหน้าที่ของตน

8) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้

9) สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

10) มีการประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการพัฒนาโรงเรียน